Algemene voorwaarden

Artikel 1. - Definities

 1. 1.1In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. ahetDesignhuys: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Dijkhuis Almelo V.O.F. handelend onder de naam hetDesignhuys, gevestigd aan Slot 12 te Almelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 06054882;
  2. bklant: de natuurlijke persoon die met hetDesignhuys een overeenkomst aangaat;
  3. cproduct: het product dat door hetDesignhuys wordt geleverd;
  4. dwebsite: de website www.hetDesignhuys.nl die door hetDesignhuys wordt beheerd.

Artikel 2. - Algemeen

 1. 2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen hetDesignhuys en de klant die via de website tot stand komen.
 2. 2.2Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. 2.3Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. 2.4Indien hetDesignhuys niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat hetDesignhuys in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. - Aanbiedingen en offertes

 1. 3.1Elke offerte en aanbieding van hetDesignhuys is vrijblijvend.
 2. 3.2hetDesignhuys is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
 3. 3.3Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. - Afbeeldingen en overige gegevens

 1. 4.1Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 5.1De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
 2. 5.2Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt hetDesignhuys de klant via de e-mail een bevestiging dat hetDesignhuys de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. 5.3De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. - Prijzen

 1. 6.1De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 2. 6.2De vermelde prijzen zijn exclusief verzend- of transportkosten.
 3. 6.3hetDesignhuys heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 4. 6.4Gedurende de geldigheidsduur van een aanbod worden prijzen niet verhoogd, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een verhoging van het btw-tarief.

Artikel 7. - Levering

 1. 7.1De verzend- of transportkosten van de producten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
 2. 7.2Het is mogelijk de bestelling bij hetDesignhuys op te halen. Tijdens het bestelproces kan de klant voor deze optie kiezen. Wenst de klant de bestelling op te halen, dan stuurt hetDesignhuys de klant een e-mail wanneer de bestelling gereed is en zal met de klant een afspraak worden gemaakt.
 3. 7.3Het risico van verlies of beschadiging van het product, gaat op de klant over op het moment waarop het product aan de klant is bezorgd of op het moment dat de klant het product bij hetDesignhuys heeft opgehaald.
 4. 7.4Het product wordt bezorgd op de met de klant afgesproken locatie, voor zover deze bereikt kan worden zonder obstakels, zoals trappen, liften en nauwe gangen. Is er wel sprake van een obstakel, dan wordt het product bezorgd tot aan het obstakel.
 5. 7.5De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen.
 6. 7.6Indien het bestelde product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan neemt hetDesignhuys contact op met de klant om het leveren van een vervangend product te bespreken. Gaat de klant niet akkoord met de levering van een vervangend product, dan wordt het eventueel reeds door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan de klant terugbetaald.

Artikel 8. - Leveringstermijn

 1. 8.1Alle door hetDesignhuys genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan hetDesignhuys bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
 2. 8.2In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van hetDesignhuys ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 3. 8.3Indien hetDesignhuys de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt hetDesignhuys contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen. Wil de klant geen nieuwe leveringstermijn overeenkomen, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt hetDesignhuys reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

Artikel 9. - Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hetDesignhuys.nl / Dijkhuis Wonen, Slot 12, 7608ND Almelo, 085-0640294 / 0546-822910, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Artikel 10. - Betaling

 1. 10.1De klant kan de via de website bestelde producten op verschillende manieren betalen.
 2. 10.2hetDesignhuys heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.
 3. 10.3Indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens hetDesignhuys en hetDesignhuys geeft de vordering uit handen aan een incassobureau of deurwaarder, dan worden de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, voor zover de wet dat toelaat, aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 11. - Klachten en garantie

 1. 11.1Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan hetDesignhuys gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij hetDesignhuys meldt, dan is hetDesignhuys niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
 2. 11.2Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
  hetDesignhuys
  Slot 12, 7608ND Almelo
  Telefoon : +31 (0)85-0640294
  Email : [email protected]
 3. 11.3Klachten worden door hetDesignhuys binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 4. 11.4Op de geleverde producten wordt een fabrieksgarantie gegeven.
 5. 11.5De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering van het product.
 6. 11.6De factuur is het garantiebewijs.
 7. 11.7De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
  1. ade klant gebreken aan het product niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan hetDesignhuys meldt;
  2. bdoor de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product zijn uitgevoerd;
  3. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of vernieling;
  4. dgebreken het gevolg zijn van brand, natuurrampen, waterschade, reinigingsmiddelen, rook en vuilophoping;
  5. eer sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
 8. 11.8De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van hetDesignhuys heeft voldaan.
 9. 11.9De klant dient de fabrikant de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

Artikel 12. - Aansprakelijkheid

 1. 12.112.1. hetDesignhuys kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  1. aeen gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
  2. benige daad of nalatigheid van de klant.
 2. 12.2hetDesignhuys is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins
 3. 12.3De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. hetDesignhuys is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 4. 12.4hetDesignhuys is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hetDesignhuys is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. 12.5hetDesignhuys is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 6. 12.6hetDesignhuys is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.
 7. 12.7Indien hetDesignhuys aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van hetDesignhuys beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van hetDesignhuys gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van hetDesignhuys beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. 12.8De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van hetDesignhuys of haar ondergeschikten.

Artikel 13 - Overmacht

 1. 13.1hetDesignhuys is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van hetDesignhuys liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan hetDesignhuys door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van hetDesignhuys of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van hetDesignhuys of van de door haar ingeschakelde transporteur het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 2. 13.2Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van hetDesignhuys ten gevolge waarvan hetDesignhuys haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. 13.3Indien er sprake is van overmacht, dan zal hetDesignhuys niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel hetDesignhuys als de klant gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 14 - Geheimhouding

 1. 14.1Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. 15.1De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door hetDesignhuys geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. 15.2Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van hetDesignhuys mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 16 - Beveiliging en internet

 1. 16.1hetDesignhuys zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 17.1Elke overeenkomst tussen hetDesignhuys en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. 17.2Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en hetDesignhuys zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van hetDesignhuys is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat hetDesignhuys schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.